Mandat

Brukerutvalget er et rådgivende organ for ledelsen ved rehabiliteringssenteret. Brukerutvalgets viktigste oppgaver er å være med på å utforme og kvalitetssikre tjenestetilbudet til deltakerne.

Målet med brukerutvalget er å styrke deltakernes og pårørendes stilling og innflytelse ved å skape gjensidig tillit og forståelse gjennom dialog og brukermedvirkning.

Brukerutvalget skal ta utgangspunkt i gjeldende lover, forskrifter og interne retningslinjer som relaterer seg til deltakerne og pårørendes roller i dagens helsetjeneste. Reell brukermedvirkning og brukernes interesser og behov skal være utvalgets hovedoppgave.

Oppgaver kan initieres av utvalgets medlemmer, ledelsen, råd og utvalg, samt fra eksternt hold.

Hovedoppgaver

 • Gi innspill som kan bedre service og kvalitet i deltakerbehandlingen
 • Gi innspill til utviklingsprosjekter/endringsforslag av nye tilbud til deltakerne og pårørende
 • Gi innspill om plan- og budsjettsaker
 • Gi innspill om saker som berører sikkerhet, tilgjengelighet, ressursutnyttelse, informasjon og kommunikasjon
 • Oppnevning av brukerrepresentanter til prosjekter og utvalg
 • Utarbeide årsrapport for utvalgets arbeid

Leder av Brukerutvalget blir invitert inn i styret til Rehabilitering Vest som observatør. Representanten har talerett, men ikke stemmerett i styremøtene.

Sammensetning

Faste medlemmer:
 • Norsk Revmatikerforbund Rogaland:
  Ma-Rita Rolfsdatter, tel 934 41 822
  Kallevikvegen 41, 5563 Førresfjord
 • Forening for muskelsyke:
  Helge Askildsen, tel 91 13 57 88
  Havnevegen 52, 4056 Tanager

Vararepresentanter:

 • Norges Blindeforbund Rogaland:
  Solfrid Eggen, tel 45 28 41 27
  Hjortestien 63, 5517 HAUGESUND
  Mobil: 45 28 41 27

Fra administrasjonen:

 • Styreleder
 • Direktør
 • Enhetsleder

Eivind Hebnes-Førre er sekretær for Brukerutvalget