Mandat

Brukerutvalget er et rådgivende organ for ledelsen ved rehabiliteringssenteret. Brukerutvalgets viktigste oppgaver er å være med på å utforme og kvalitetssikre tjenestetilbudet til deltakerne.

Målet med brukerutvalget er å styrke deltakernes og pårørendes stilling og innflytelse ved å skape gjensidig tillit og forståelse gjennom dialog og brukermedvirkning.

Brukerutvalget skal ta utgangspunkt i gjeldende lover, forskrifter og interne retningslinjer som relaterer seg til deltakerne og pårørendes roller i dagens helsetjeneste. Reell brukermedvirkning og brukernes interesser og behov skal være utvalgets hovedoppgave.

Oppgaver kan initieres av utvalgets medlemmer, ledelsen, råd og utvalg, samt fra eksternt hold.

Hovedoppgaver

  • Gi innspill som kan bedre service og kvalitet i deltakerbehandlingen
  • Gi innspill til utviklingsprosjekter/endringsforslag av nye tilbud til deltakerne og pårørende
  • Gi innspill om plan- og budsjettsaker
  • Gi innspill om saker som berører sikkerhet, tilgjengelighet, ressursutnyttelse, informasjon og kommunikasjon
  • Oppnevning av brukerrepresentanter til prosjekter og utvalg
  • Utarbeide årsrapport for utvalgets arbeid

Leder av Brukerutvalget blir invitert inn i styret til Rehabilitering Vest som observatør. Representanten har talerett, men ikke stemmerett i styremøtene.

Sammensetning

Faste medlemmer:

Varamedlemmer:

  • Line Antonsen, Skuggabergvegen 10, 5545 Vormedal, tlf. 479 08 462

Fra administrasjonen:

  • Styreleder
  • Direktør
  • Enhetsleder

Åse V. Andreassen er sekretær for Brukerutvalget