Disse 3 elementene er avgjørende for at rehabiliteringsproessen skal oppfattes som helhetlig og meningsfull for den enkelte.

Forskning og nasjonale føringer tillegger deltakernes egne erfaringer stadig mer vekt som mål på effekt av ulike tiltak, i tillegg til vurderinger og resultater på tester utført av helsepersonell. Rehabilitering Vest har i flere år foretatt systematiske kartlegginger av deltakernes selvopplevde funksjonsevne og endring i helse. Dette gjøres før et opphold hos oss, ved utreise, og 3 måneder etter utreise. Her ser du resultatene fra 2017 etter deltagerenes oppsummering:

   Illustrasjon av effektmåling: Figuren viser gjennomsnittlig score ved innkomst og utreise for hvert av de seks måleområdene. Lavt tall indikerer bedre funksjonsnivå. Resultater for perioden 2015-2021 viser positiv endring i totalscore med 4.24 poeng.

1= god funksjon 5 = dårlig BLÅ = innkomst RØD = utreise

Undersøkelsen (COOP/WONCA) består av 6 spørsmål, hvor hvert scores fra 1-5, der høyere tall indikerer høy grad av problem. Samlede resultater for 2018 foreligger senere i mai.