Vi forventer at pasientene er tilstrekkelig utredet og behandlet. Det er også et krav at man skal ha forsøkt rehabilitering i kommunen hvis det finnes relevant tilbud.

Rehabilitering Vest disponerer 16 døgnplasser. Deltagere ved Rehabilitering Vest må være selvhjulpne.

I tillegg har vi 10 dagbaserte rehabiliteringsplasser for samme pasientgrupper. Disse plassene er forbeholdt de som bor i nærområdet og som har mulighet til å komme til og fra rehabiliteringsinstitusjonen hver dag.

Oppholdstiden, for både døgn og dag, varierer fra 2-4 uker.

Målet med rehabiliteringen er økt livskvalitet, mestring, og deltakelse sosialt og i arbeid /skole. Øke bevisstgjøring og kunnskap om mestring av egen livssituasjon.

Vår oppgave er og å veilede, motivere og strukturere oppholdet slik at pasienten selv gjør en innsats for å få økt helsegevinst og bedre livskvalitet.

Vi har avtale med Helse Vest RHF og vår spesialiserte rehabilitering skjert på vegne av det offentlige.