Pasient- og brukerombudet arbeider for å ivareta pasienters behov, interesser og rettssikkerhet. Ombudet jobber også for å bedre kvaliteten i helsetjenestene.

Du kan kontakte Pasient- og brukerombudet om du:

  • ikke får oppfylt dine rettigheter som pasient og pårørende
  • er misfornøyd med helsehjelpen
  • ønsker bistand til å løse konflikter
  • ønsker råd og rettledning

Ombudet gir mer informasjon om pasientrettigheter og / eller hjelper deg ved eventuell klage på helsetjenestene eller søknad om erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Pasient- og brukerombudet har taushetsplikt og hjelpa er gratis. Du kan være anonym.

Du kan kontakte pasientombudet i fylket der du bor, uavhengig av hvor i spesialisthelsetjenesten du har fått helsehjelp.

Her finner du mer informasjon: