- Symptomer ved artrose er relativt godt utforsket ved plager fra vektbærende ledd i bena, men ikke for hendene. Å ha sykdommen her eller der er faktisk ikke helt det samme, og skal derfor utarbeide tre artikler om symptomer ved håndartrose hos pasienter henvist til spesialisthelsetjenesten. De 2 første artiklene vil ha fokus på sammenhengen smerte og søvnplager, mens den siste artikkelen vil se på utviklingen av fatigue for de aktuelle pasientene, innleder Daniel Huseby Bordvik. Stipendet er finansiert av Sanitetsforeningens Forskningsfond.
 
Han utdyper med at de fleste pasienter med håndartrose får behandling knyttet til selve leddet, mens man til nå, i mindre grad har sett på andre sider aspekter som påvirker selve opplevelsen av smerte. Smerter ved håndartrose reduserer livskvalitet og forsterker funksjonstapet for veldig mange. Forskningen skal derfor se på søvn, og i analysen justere for om også kognitive faktorer og elementer som forsterker smertetilstanden, kalt sentral sensitisering har betydning.

Kan smertereduksjon redusere sykdomsforløp?

- Forenklet bygger de 2 første artiklene på antakelsen av at smerte gir søvnproblemer, og søvnproblemer gir mer smerte. En vet derimot ikke om det er noe vekting mellom dem i hvordan de påvirker hverandre over tid. Det vil også være andre faktorer som styrer smerteopplevelsen.  Studien vil derfor kunne undersøke om det er andre vedlikeholdende eller forsterkende faktorer for smerteopplevelsen enn kun det som er knyttet til selve leddets patologi og prosesser, forklarer Huseby Bordvik.
 
Dette kan potensielt medføre en fremtidig endring av hvordan man tilnærmer seg pasientene i smertesituasjonen, ved å se på hvordan livsstil og søvn spiller inn, og så kartlegge og hjelpe pasienten med søvnproblemer, sentral smertedemping, samt kognitive aspekter. Dersom antagelsen stemmer, er formålet at dette skal inngå som en del av behandlingen ut over å se på selve leddene. Dette vil ikke minske selve artrosen, men hvordan det er å ha det.

Hva utløser fatigue – og kan det forebygges?

Utmattelse – fatigue:

Utmattelse, fatigue, defineres ved at personen ikke klarer å hente seg inn igjen gjennom ordinær fysisk hvile. Det signaliserer gjerne at noe mer er i gjære enn det som er knyttet til en enkelt hendelse eller gjøremål-

Skiller seg fra det å være sliten vet at slitenhet gjerne oppstår etter noe konkret, og at du tar deg inn igjen gjennom en hvil eller god natts søvn.

Huseby Bordvik har i 10 år jobbet som fysioterapeut ved Rehabilitering Vest, og har erfart at utmattelse, fatigue, er et neglisjert, men svært utbredt symptom hos mange pasienter.
 
- Forhåndsutregninger viser at pasienter i vårt materiale i egenrapportering skårer likt på fatigue og smerte. Likevel behandles ofte bare smerten, mens fatigue forblir et tilleggsproblem for pasienten, forklarer den erfarne fysioterapeuten. 
 
Den siste artikkelen vil belyse faktorer som kan være risikofaktorer for å øke fatigue. Gjennom grundig analyse ønsker Huseby Bordvik å avdekke om det kan identifiseres sider ved pasienten som gjør at en pasient er i risikosone for å forverre sin fatigue, eller motsatt – bli bedre.
 
Målet er at dersom slike sider finnes, kan videre bruke dette til å etablere tiltak for å forebygge eller redusere fatigue. 

Grunnlaget for studien 

PhD-studien skjer i forlengelsen av  en pågående studie, Nor-hand Studien. Den har i 2 runder samlet inn data fra 300 håndartrosepasienter. De har samlet inn svært mye data fra hver enkelt pasient. Det dreier seg om alt av bilder (MR, røntgen, ultralyd), kliniske tester, funksjonsmålinger og blodprøver.  I tillegg er det gjort grundige egenrapporteringer i begge runder med informasjonsinnhenting. Alt dette danner grunnlaget for en bred biopsykososial gjennomgang.
 
- De siste månedene har jeg delvis jobbet som prosjektkoordinator for 2 andre studier sammen med Nasjonalt Kompetansesenter Revmatologisk Rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet i Oslo. Problematikken rundt smerte, søvn og fatigue ved håndartrose og andre tilstander har jeg derimot sett mye av i jobben min ved Rehabilitering Vest. Gjennom koordinatorjobben og kontakter ved NKRR fikk jeg tilgang til datamateriale som gjør en studie på dette mulig, forklarer Huseby Bordvik, og er takknemlig for den økonomiske finansieringen og støtten han har fått fra Sanitetsforeningens Forskningsfond til å realisere det han skal til med.
 
Han skal gå gjennom alt datamaterialet som er samlet inn fra over 300 pasienter i 2 runder med 4-6 års mellomrom. Det gir ham 2 målepunkter der han ser forskjell, og kan se observasjonene over tid og vurdere utviklingen. Studien omfatter folk fra 45 år og oppover. Analysen må også ta høyde for, og korrigere for pasienter som har sammensatte diagnoser, komorbiditet, i tillegg til rene artrose-pasienter. 

Forskermiljø ved Rehabilitering Vest og Revmatismesykehuset

Rehabilitering Vest er datterselskap av Revmatismesykehuset i Haugesund, og er samlokalisert i Karmsundgaten 134. Sanitetsforeningens forskningsfond er opprettet for å styrke fagmiljøene tilknyttet deres virksomheter. For tiden har fagmiljøene 3 pågående doktorgradsstudier og et stimuleringsstipend.
 
- Forskningsfondet betyr definitivt mye for våre muligheter til faglig utvikling, og til å styrke fagmiljøene innen våre områder her på Haugalandet, sier fagsjef Øystein Gøthesen ved Revmatismesykehuset.
 
Nå ser en på hvordan doktorandene ved Sanitetsforeningens to virksomheter kan samlokaliseres, for å sikre best mulig erfaringsutveksling og implementere forskningen i de ulike avdelingene.